فواید شامپو گیاهی گل سر شور

گل سر شور گلی است که به سنگ می ماند . زرگران در صیقل دادن و هموار کردن به کار می برند . آن هم مانند گل کشتزاری ، سفید و خاکستری دارد . خاکستری رنگش نازک و ورقی می باشد و به اشکال گوناگون دیده می شود . هر آنچه بسیار سفید است بسیار شکننده و ترد است و همین که خیس شد بی درنگ حل می شود

خاصیت : گیرنده ، خشکاننده و سردی بخش است . ازنوع اولیهر چه سفید تر باشد بهتر است و از نوع خاکستری رنگ هم هر چه مایل به سفید باشد بهتر است . تن را صفا می دهد ، زیبا می کند و رخساره را صیقل می دهد . حواس را پر مایه می نماید . اگر همراه شیر در چشم بچکانید علاج سفیدی و جوش های چشم است

 

. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت فرا پخش باران درسا می باشد